top of page
Search
  • Writer's pictureMKU Finance

Puhkuste arvestusest ja puhkusetasu hüvitamisest

Raamatupidamise seadus reguleerib, et aasta lõpus tuleb inventeerida varad ja kohustused, millest üks on puhkusreserv. Reservi inventeerimise all mõeldakse töötajate puhkusetasude saldo korrigeerimist. Siinkohal tuleks lähtuda nii väljateenitud, kuid kasutamata, kui ka töötajate ettepuhatud põhipuhkusepäevadest. Sellise arvestuse tulemusena saab selgeks, millised on ettevõtte kohutused töötajate ees ning vastupidi.

Vastavalt töölepingu seadusele § 55 on töötaja igaaastane põhipuhkus 28 kalendripäeva, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud pikemas puhkuses või kui seadus ei sätesta teisti.


Kuidas arvutatakse puhkusetasu?

Puhkusetasu arvutatakse keskmise kalendripäevatasu alusel. Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Keskmise töötasu arvutamise aluseks võetakse enne keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasu. Näiteks kui töötajale on vaja keskmist töötasu arvutada augustis, siis tuleb arvutamise aluseks võtta veebruaris, märtsis, aprillis, mais, juunis ja juulis teenitud töötasud.

Keskmise kalendripäevatasu arvutamiseks liidetakse töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku kalendripäevade arvuga. Kalendripäevade hulka ei arvata rahvuspüha ega riigipühi. Kalendripäevade arvu vähendatakse nende kalendripäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral (töötaja oli haiguslehel, puhkusel, ajateenistuses, osales streigis, esindas seaduse alusel teisi töötajaid jne).


Tööandjale hüvitatakse töötajale makstud puhkusetasu või keskmine töötasu riigieelarvest järgmistel juhtudel:

· Alaealise töötaja põhipuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 56;

· Töövõimetuspensionäri põhipuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 57;

· Isapuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 60;

· Lapsepuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 63 lõikele 1;

· Puudega lapse vanema lapsepuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 63 lõikele 2

· Lapse toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmine töötasu vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §10.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Millal tasub ettevõttel hakata käibemaksukohustuslaseks?

Ettevõtteid on nii suuri kui väikeseid, mistõttu ühtset õiget vastust küsimusele on keeruline anda. Otsuse langetamiseks tasub esmalt mõelda, kui suur on aastane planeeritav müügikäive? Kas käibemaksu

Kuidas korraldada OÜ raamatupidamine?

Raamatupidamine aitab osaühingus (OÜ) tagada korda, pidada arvestust ja pakub sisendit otsuste tegemisel, kuna annab ülevaate ettevõtte majandustulemustest ning finantsseisust. Hästi struktureeritud r

Kellele usaldada ettevõtte raamatupidamisteenus?

Kui oled otsustanud, et firmasse oma raamatupidaja palkamine ei tasu ära, ent ise ka seda tööd enda peale ei taha võtta, siis on parimaks valikuks raamatupidamisteenuse osutamisele spetsialiseerunud f

bottom of page